Flow English Course

Flow English Course là khóa học tiếng Anh giao tiếp phản xạ dựa trên giáo trình Effortless English (luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ) của thầy A.J.Hoge, khóa học bao gồm tổng cộng 19 bài học phù hợp cho các bạn ở trình độ Trung cấp trở lên.

Bài học 19

Baseball Pig

Baseball Pig

Flow English Course
Evil English Teacher

Evil English Teacher

Flow English Course
Fat Man

Fat Man

Flow English Course
Female seeks Male

Female seeks Male

Flow English Course
Goats being hired

Goats being hired

Flow English Course
Green Peanut Butter

Green Peanut Butter

Flow English Course
Mama's Boys

Mama's Boys

Flow English Course
Sick In India

Sick In India

Flow English Course
Starving Bug

Starving Bug

Flow English Course
Super Cow

Super Cow

Flow English Course
Eat Your Vegetables?

Eat Your Vegetables?

Flow English Course
Green Tea

Green Tea

Flow English Course
Lemon Dog’s Lucky Day 1

Lemon Dog’s Lucky Day 1

Flow English Course
Lemon Dog’s Lucky Day 2

Lemon Dog’s Lucky Day 2

Flow English Course
Mosquitos

Mosquitos

Flow English Course
Movie Star

Movie Star

Flow English Course
Roach Vacation

Roach Vacation

Flow English Course
Sweet Dreams

Sweet Dreams

Flow English Course

Other courses 09